3- آزمایش دانه بندی - روش الک :

یکی از ازمایش های حاک ازمایش دانه بندی است که در این بخش با آن اشاره ای کوتاه می کنم 3- آزمایش دانه بندی - روش الک :

این آزمایش به منظور طبقه بندی خاک برای اهداف مهندسی، انجام میگیرد ولازم است که نحوه توزیع اندازه دانه ها در توده های خاک تعین گردد. دانه بندی روشی است که توزیع اندازه دانه های خاک را تعیین میکند.
این آزمایش با استفاده از الک های استاندارد با قطر سوراخ مشخص و نمونه خاکی که در گرمکن خشک شده است در داخل الکها ریخته میشود و سپس الک ها با استفاده از دستگاه لرزاننده در آزمایشگاه خاک، خاک را الک میکند. به این ترتیب مقدار مشخصی خاک روی هر الک میماند و با ثبت وزن آن مقدار نحوه توزیع دانه ای خاک مشخص میشود.

 

آزمایشگاه خاک

/ 0 نظر / 86 بازدید